Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató

(a továbbiakban: Tájékoztató)

 

A Magyar Műfordítók Egyesülete honlapjának látogatói részére.

A Magyar Műfordítók Egyesülete. – továbbiakban Adatkezelő – jelen tájékoztató közzétételével biztosítja az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló általános adatvédelmi rendeletben (a továbbiakban: „GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: „Infotv.”) meghatározott Érintetti tájékoztatáshoz való jog megvalósulását.

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok:

– A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.)- a továbbiakban: Rendelet

-2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról -a továbbiakban: Infotv.

– Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

– 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről – továbbiakban Ptk.

– A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről

 

Általános fogalmak:

Érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy, aki a honlapot igénybe veszi

 1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („Érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 3. „Adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az Adatkezelőt vagy az Adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 4. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 5. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 6. „az Érintett hozzájárulása”: az Érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az Érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 7. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

1. AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE

Név: Magyar Műfordítók Egyesülete

Székhely: 1088 Budapest, Krúdy Gyula utca 9. 5/3.

e-mail: muforditoegyesulet@gmail.com

 

2. ADATKEZELÉSEK A HONLAP MŰKÖDTETÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓAN

2.1. ÉRINTETT ADATAINAK KEZELÉSE

Az adatkezelésre az Adatkezelő honlapjának látogatásával, igénybevételével és panaszkezeléssel összefüggésben kerül sor.

Kezelt adatok köre Adatkezelés célja
Felhasználói név Regisztráció lehetővé tétele, azonosítás, felhasználói fiókba történő belépés, fogyasztói panaszkezelés
Érintett vezeték- és kereszt neve Kapcsolatfelvétel, egyesületi tagságba való jelentkezés ,panaszkezelés
Lakcím,email cím, telefonszám Egyesületi tagságba való jelentkezés, panaszkezelés


A felhasználó/ Érintett adatkezelési hozzájárulását a honlapon található és kifejezetten erre szolgáló üres checkbox szándékos kipipálásával teheti meg.

Érintettek köre:

 • a honlap látogatói, regisztrált tagi belépők, valamennyi Érintett, panaszt előterjesztő.

Az adatkezelés időtartama:

 • cél megvalósulásáig, jogos érdek és jogi kötelezettség teljesítéséhez való megfelelés időtartamáig kezeljük az ehhez szükséges adatokat.

A szolgáltatással kapcsolatban Adatkezelő részére átadott személyes adatok tárolására a vonatkozó jogszabályban előírt időtartam a meghatározó.

 • az egyesületi tagság törlésével egyidőben adatait töröljük, kivéve azon adatokat, melyek megőrzésére jogszabály kötelez

Az adatkezelés jogalapja:

– Érintett személyi adatai esetén az Érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján

 

3. ADATFELDOLGOZÓK ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE

3.1

Tárhelyszolgáltató:

Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége: PRAE.HU Informatikai és kommunikációs Kft.

Székhely:  2092 Budakeszi, Rákóczi u. 103.

Nyilvántartási szám: 13-09-186318

Adószám: 13624822-2-13

Adatfeldolgozás célja:

 • tárhely szolgáltatás, honlap fejlesztése és üzemeltetése

Érintettek köre:

 • honlapot használó valamennyi Érintett

Kezelt adatok köre:

 • az Érintettek által megadott valamennyi személyes adat

Adatfeldolgozás időtartama:

 • az Adatkezelő és adatfeldolgozó közti a tárhelyszolgáltatásra és honlap működtetéséhez fennálló szerződés megszűnéséig, vagy az Érintett általi törlés iránti kérelem általi intézkedés megtételéig, illetve jelen tájékoztatóban az egyes adatkategóriákra vonatkozó határidő

Adatfeldolgozás jogalapja:

 • a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, a honlap üzemeltetésére vonatkozó, az Adatkezelő és az adatfeldolgozó között létrejött szerződés szerinti szolgáltatások teljesítése

 

3.2 ADATFELDOGOZÓ KÖTELEZETTSÉGEI

3.2.1 Az Adatfeldolgozó az Adatkezelő irányítása alatt jár el, személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő utasításának megfelelően kezel, kivéve, ha őt bármely jogszabály az ettől való eltérésre kötelezi.

3.2.2 Adatfeldolgozó kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosult eljárni. Az Adatfeldolgozó az Adatkezelő által továbbított és általa kezelt vagy feldolgozott személyes adatokat a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően dolgozza fel, és erről nyilatkozatot tesz az Adatkezelő részére.

3.2.3 Az Adatkezelő ellenőrzi az Adatfeldolgozó munkáját.

3.2.4 Az Adatfeldolgozó további adatfeldolgozó igénybe vételére csak az Adatkezelő hozzájárulásával jogosult.


4. COOKIE/SÜTI ALKALMAZÁSA

Mik azok a sütik (cookies)?

A sütik olyan kis szöveges fájlok, amelyeket egy weboldal felhasználhat arra, hogy még hatékonyabbá tegye a felhasználói élményt. A jogszabályok szerint a sütiket abban az esetben tárolhatjuk az Ön eszközén, ha erre feltétlenül szükség van a weboldalunk működése érdekében. Minden egyéb típusú süti használatához az Ön engedélyére van szükségünk. Jelen honlap különféle sütiket használ.

Ön bármikor visszavonhatja weboldalunkon a Süti nyilatkozathoz való hozzájárulását.

Sütikben tárolt információt kizárólag az alábbiakban ismertetett célokkal használunk fel.

 • Feltétlenül szükséges sütik/Necessary cookies:

Az elengedhetetlen sütik segítenek használhatóvá tenni a weboldalunkat azáltal, hogy engedélyeznek olyan alapvető funkciókat, mint az oldalon való navigáció és a weboldal biztonságos területeihez való hozzáférés. Session cookie: azonosításhoz a belépésnél, PHP session id: böngésző bezárásával törlődik. A weboldal ezen sütik nélkül nem tud megfelelően működni.

 • Beállítás sütik/Preference cookies:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, amelyek megváltoztatják a weboldal magatartását, illetve kinézetét, erre példa lehet az Ön által előnyben részesített nyelv vagy a régió, amelyben tartózkodik.

 • Egyéb sütik/Other cookies:

A weboldal biztonságáért felelős szofver által tárolt sütik.

A sütik karbantartása és törlése:
Önnek lehetősége van arra, hogy karbantartsa és/vagy tetszés szerint törölje a sütiket. Kérjük, hogy az ezzel kapcsolatos tudnivalókért látogasson el a www.aboutcookies.org webhelyre. Ön törölni tudja a számítógépén tárolt összes sütit, és a böngészőprogramok többségében le tudja tiltani a telepítésüket. Ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy minden alkalommal, amikor ellátogat egy adott oldalra, manuálisan el kell végeznie egyes beállításokat, és számolnia kell azzal is, hogy bizonyos szolgáltatások és funkciók esetleg nem fognak működni.

 

5. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

5.1 Az Adatkezelő az adatokat felhőben, továbbá a társaság számítógépeinek merevlemezein és papíron tárolja, Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságos őrzéséről.

5.2 Az Adatkezelő. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

a) kizárólag az arra feljogosított számára hozzáférhető;

b) hitelessége és hitelesítése biztosított;

c) változatlansága igazolható;

d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen.

5.3 Az Adatkezelő az adatokat – valamennyi adattárolási forma esetén – megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

5.4 Az Adatkezelő a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

5.5 Az Adatkezelő és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és támadások ellen.

5.6 Az Adatkezelő a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik. Az Adatkezelő a rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

5.7. Adatkezelő az informatikai rendszereit jelszóvas hozzáféréssel, tűzfallal védi, valamint vírusvédelemmel látja el.

5.8. Adatkezelő a papír alapú adatkezelés védelme érdekében szervezeti, jogosultság meghatározási és fizikai védelmet alkalmaz.

5.9. Adatkezelő gondoskodik, hogy Munkavállalói az adatbiztonságra vonatkozó előírásokat megismerjék és munkavégzésük során azt alkalmazzák.

 

6. ÉRINTETTEK ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI

6.1.Tájékoztatáshoz való jog

Érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet az alábbiakról:

− milyen személyes adatait,

− milyen jogalapon,

− milyen adatkezelési cél miatt,

− milyen forrásból,

− mennyi ideig kezeljük,

− kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosítottunk hozzáférést, vagy

− kinek továbbítottuk a személyes adatait.

A tájékoztatás ingyenes, ha az Érintett a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be, egyéb esetekben az Adatkezelő költségtérítést állapít meg. Az ilyen módon felszámolt és az Érintett által megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

6.2. A helyesbítéshez való jog

Érintett az Adatkezelő elérhetőségein keresztül, írásban kérheti, hogy Adatkezelő módosítsa vagy pontosítja valamely kezelt személyes adatát, vagy a hiányos adatot kiegészítse.

6.3. A törléshez való jog

Érintett az Adatkezelő elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti személyes adatainak a törlését, melynek az Adatkezelő a törlési kérelem megérkezésétől 8 munkanapon belül köteles eleget tenni.

A törlés az alábbi esetekben megtagadható:

 1. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából
 2. ha a Személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad
 3. ha a személyes adat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja az Érintettet, megjelölve a törlés megtagadásának indokát.

Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

6.4. A tiltakozáshoz való jog

Az Érintett az Adatkezelő elérhetőségein keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen.

Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen.

Tiltakozás esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezeli tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Érintett jogosult arra, hogy tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő – eredeti vagy további – kezelése ellen.

A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezeli Adatkezelő.

6.5. Visszavonás joga

Az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A visszavonási kérelmet kérjük, hogy az Érintett írásos formában juttassa el Adatkezelő részére.

6.6. Adathordozáshatósághoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá az Érintett írásos kérésére az adatokat másik, az Érintett által megnevezett Adatkezelőnek továbbítja.

6.7. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

– az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát

– az adatkezelés jogellenes és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását

– az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez

– az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

 

7. ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK

7.1 Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az adatkezelésre vonatkozó kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül (tiltakozás esetén 15 napon belül) írásban tájékoztatja az Érintettet a 7. pontban foglalt jogokra vonatkozó Érintetti kérelemmel kapcsolatban hozott intézkedésekről és az Érintett jogorvoslati lehetőségeiről.

7.2 Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 25 napon belül tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást Adatkezelő elektronikus úton adja meg, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri.

7.3 Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül és nem tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól az Érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

7.4 Az Adatkezelő a tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja.

7.5 Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre: észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

 • A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.

 

8. JOGORVOSLATI/PANASZTÉTELI LEHETŐSÉGEK AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATBAN

Az Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék.

Amennyiben úgy érzi ennek nem feleltünk meg, úgy kérjük, írjon az Adatkezelő 1. pontban feltüntetett elérhetőségeire.

Amennyiben úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő az Ön jogait megsértette, úgy az alábbi jogorvoslati lehetőségekkel élhet:

I. Bírósághoz fordulhat; a pert lehetősége van a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítani.

A megfelelő illetékességű törvényszéket az alábbi linken találhatja meg:

http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/illetekessegkereso

II. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz  panasszal fordulhat, melynek elérhetőségei:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Elektronikus elérhetőség: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu (a hivatkozás új lapon nyílik meg)

 

9. EGYÉB TÁJÉKOZTATÁS

9.1 Az Érintettek által megadott adatokért és az általuk Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatok valós tartalmáért az Érintett felel, Adatkezelő felelősségét –e tekintetben kizárja.

9.2 Tájékoztatjuk az Érintetteket, hogy Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely Személyes adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen Adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.

9.3.Az Adatkezelő a 10.2 pontban meghatározott adattovábbításokat minden esetben dokumentálja, és az adattovábbításokról nyilvántartást vezet.

9.4. Adatkezelő harmadik országba irányuló adattovábbítást nem végez.


10. A TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az adatkezelés célját és jogalapját nem érintő módon módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.

Az Adatkezelési és Adatvédelmi Tájékoztató honlapunkon „Adatkezelési Tájékoztató” menüpont alatt elérhető, onnan letölthető, kinyomtatható.

 

Jelen Tájékoztató 2022. január 01. napjától további rendelkezésig vagy visszavonásig hatályos.

Magyar Műfordítók Egyesülete